Rhapsody of Realities in Dhivehi

ދިވެހި ބަހުގެ ރެޕްސޯޑީ އޮފް ރިއަލިޓީސް

ޕާސްޓަރ ކްރިސް އޮޔަކިލޯމޭގެ ޓްރާންސްފޯމަޓިވް ޑެއިލީ ޑިވޮޝަނަލް ރެޕްސޮޑީ އޮފް ރިއަލިޓީސްގެ ދިވެހީ ޕޭޖަށް މަރުހަބާ.

ޑިވޮޝަނަލް އާއި ބެހޭގޮތުން

ހުރޭ! ތިބާ އެންމެ ގަޔާވާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ ޑިވޮޝަނަލް، ރެޕްސޮޑީ އޮފް ރިއަލިޓީސް މިހާރު ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހުރިހާ ބަހަކުން ލިޔެފައި އެބަހުރި!! ތިޔަބައިމީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް!!.

މި ޑިވޮޝަނަލް ޕެކޭޖްކޮށްފައިވަނީ ތިބާގެ ރޫޙާނީ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ އިތުރުކޮށް، މުޅި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގުގުމާލާ ކާމިޔާބީއަށް ތިބާގެ ޕޮޒިޝަން ކުރުމަށެވެ.

މި އެޑިޝަންގައި ހިމެނޭ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްދޭ ހަގީގަތްތަކަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުން ވަރަށް ފުރިހަމަ، ނަތީޖާ ނެރެދޭ އަދި ސަވާބު ލިބޭ ތަޖުރިބާއަކަށް ތިބާ ތާޒާވެ، ބަދަލުކޮށް، ތައްޔާރުކުރާނެ އެއްޗެކެވެ.

ރެޕްސޯޑީ އޮފް ރިއަލިޓީސް ޑިވޮޝަނަލް ފޯރ މެކްސިމަމް އިމްޕެކްޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް

ކޮންމެ ލިޔުމެއް ކިޔައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވިސްނާށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޑުގަދަކޮށް ދުޢާތަކާއި އިޢުތިރާފުތައް ބުނުމަކީ ތިމާ ދައްކާ މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުގެ ނަތީޖާ ތިމާގެ ޙަޔާތުގައި ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

އެއް އަހަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ޕްލޭނާއެކު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ ދެ އަހަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ޕްލޭނާއެކު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި ބައިބަލް ކިޔައިލާށެވެ.

އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައިބަލް ކިޔެވުމުގެ ބައިތައް ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔެވުން ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ.

ކޮންމެ މަހަކަށް ލަނޑުދަނޑިތައް ދުޢާކޮށް ލިޔެ، އެއް ލަނޑުދަނޑިއަކަށް ފަހު އަނެއް ލަނޑުދަނޑި ހާސިލް ކުރަމުންދާއިރު ކާމިޔާބީ މިންކުރުމަށް ޑިވޮޝަނަލް ބޭނުން ކުރާށެވެ.

ހިލޭ ކޮޕީ ލިބޭނެ ގޮތް

މިތަނުން ހިލޭ ޕީޑީއެފް ކޮޕީ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ދުވާލަކު އެކަލާނގެ ބަސްފުޅުގެ ޑޯޒެއް ނަގާއިރު މާތްރަސްކަލާނގެ ޝަރަފުވެރި ޙާޟިރީއާއި ކާމިޔާބީގެ އުފާ ހޯއްދަވާށެވެ! މާތް ﷲ ތިބާއަށް ބަރަކާތް ލައްވާށި!

ޕާސްޓަރ ކްރިސް އޮޔަކިލޯމޭ އެވެ

Posts you may be interested in

  • The Scriptural Foundations of Rhapsody of Realities
  • Rhapsody of Realities for the End Times: Navigating the Last Days with Faith and Confidence Part 1
  • Language Editions of Rhapsody of Realities
  • Inspiring Rhapsody of Realities Testimonies
  • Get answers to your Frequently asked questions on Rhapsody of Realities.
  • Why you should read this devotional every day

Leave a Comment